Operacja realizowana 2020-2021 – Warsztaty kulinarne Małoraczkowiaków

 

        Typ/nazwa operacji: Propagowanie kultury i tradycji lokalnej poprzez zakup wyposażenia kuchennego w celu organizacji warsztatów kulinarnych Małoraczkowiaków i organizacji/współorganizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych

Cel operacji: Operacja ma na celu aktywizację i integrację miejscowej ludności, wyrównanie szans w rozwoju kulturalnym oraz promocję kultury lokalnej poprzez organizację 4 spotkań Warsztatów Kulinarnych Małoraczkowiaków oraz organizację/współorganizację 4 wydarzeń kulturalnych.

Planowane wyniki operacji: organizacja 4 spotkań Warsztatów Kulinarnych Małoraczkowiaków oraz organizacja/współorganizacja 4 wydarzeń kulturalnych.

Operacja dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

 

 

Operacja realizowana 2018-2019 – Świetlica-Stanica

 

          Cel operacji: Operacja ma na celu aktywizację miejscowej ludności, wyrównanie szans w rozwoju kulturalnym i turystycznym mieszkańców wsi poprzez budowę świetlicy – stanicy wodnej nad Rospudą – ogólnodostępnego miejsca spotkań mieszkańców regionu i odwiedzających turystów, a także stworzenie możliwości do poznania, promowania oraz obcowania z pięknym dziedzictwem kulturowym jak i przyrodniczym regionu (związanym przede wszystkim z rzeką Rospudą).

Planowane wyniki operacji: budowa świetlicy-stanicy wodnej w Małych Raczkach nad Rospudą, zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej.

 

Wartość operacji: 613 380,11 zł

Udział Unii Europejskiej: 249 938,00 zł

 

Prosimy o kontakt na adres: maloraczkowiacy@maloraczkowiacy.pl